Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is o.a. verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsontwikkeling van regelingen inzake sprinklerinstallaties.
Het CCV is tevens verantwoordelijk voor het beheer en kwaliteitsontwikkeling van de inspectie- en certificatieschema’s. Zo houdt het CCV er toezicht op, dat dit wordt niveau bereikt en in stand wordt gehouden. Daarom stelt het CCV onder meer eisen aan het opleidingsniveau van medewerkers van sprinklerinstallatiebedrijven en inspectie-instellingen. Er worden op dit moment alleen opleidingseisen gesteld voor de functies Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus.
Een Aankomend Sprinklertechnicus heeft tenminste een MBO werk en denkniveau. Een Aankomend Sprinklertechnicus is in staat om zelfstandig sprinklerleidingnetten te ontwerpen voor ‘standaard’ sprinklerinstallaties vanaf de alarmklep. Iedere Aankomend Sprinklertechnicus moet zijn specifieke kennis en aanleg van sprinklerinstallaties, volgens de NEN-EN 12845 + NEN 1073:2018 aan kunnen tonen aan de hand van het diploma Aankomend Sprinklertechnicus.
De cursus Aankomend Sprinklertechnicus voorziet in de opleidingseisen van CertoPlan/CIBV en beogen de volgende doelen te bereiken.

Cursus: Aankomend Sprinklertechnicus

Doel: Kennis van en inzicht verkrijgen en het op de juiste wijze toepassen van de voorschriften NEN-EN 12845 + NEN 1073:2018 bij ontwerpen van sprinklerinstallaties vanaf de alarmklep.
Deze Syllabus bevat de les- en leerstof van de cursus Aankomend Sprinklertechnicus. In deze cursus worden de basisbeginselen van de sprinklertechniek behandeld. Na het met goed gevolg afsluiten van de cursus Aankomend Sprinklertechnicus is het mogelijk de cursus van Sprinkler Technicus te volgen.

Om dit doel te bereiken moet iedere cursist in het bezit zijn van de NEN-EN 12845 + NEN 1073:2018. De cursist zal worden geleerd om deze voorschriften te begrijpen, te hanteren alsmede om ze bij het uitwerken van een basisontwerp te kunnen toepassen.
De centrale doelstelling van deze cursus valt uiteen in een aantal subdoelen. Deze zijn erop gericht dat de cursist na afloop van de cursus:

  1. Voldoende achtergrondinformatie heeft bij de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018
  2. met de NEN-EN 12845 + NEN 1073:2018 kan werken. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan het maken van eenvoudige hydraulische berekeningen. Deze zijn nodig om leidingnetten te kunnen ontwerpen
  3. Een voldoende basisniveau aan parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 zal hebben
  4. Inzicht heeft in de samenstelling en de werking van een sprinklerinstallatie
  5. Een goed inzicht heeft in de elementen die voor een goed onderhoud en goede bediening (door de eigenaar/gebruiker) van de sprinklerinstallatie van belang zijn
  6. Een kennisniveau heeft dat voor de functie Aankomend Sprinklertechnicus vereist is in het kader van de erkenningsregeling die het CCV voor installerende bedrijven hanteert
  7. het onder toezicht en op basis van tabellen kunnen ontwerpen van een sprinklerinstallatie vanaf de alarmklep tot en met de sprinklers

Deze Syllabus bevat niet de tekst van de voorschriften. Het beschrijft wel achtergronden en uitwerkingen van voorschriften die voor een Aankomend Sprinklertechnicus van belang zijn om tot een betrouwbare en bedrijfszekere sprinklerinstallatie te komen. Vervolgens worden de belangrijkste onderdelen van een standaardinstallatie toegelicht, zoals watervoorziening, sprinklers, leidingsystemen, afsluiters, elektrische voorzieningen etc.

De student moet ieder hoofdstuk van de Syllabus in samenhang met het voorschrift bestuderen. Online kan per hoofdstuk verdere toelichtingen van het betreffende hoofdstuk tot zich worden genomen. Daarna moet voor het betreffende hoofdstuk de online vragen worden beantwoord. Nadat er een voldoende score is behaald kan pas worden verder gegaan met het volgende hoofdstuk.

Door het afnemen van een onafhankelijk examen wordt getoetst of de student voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845 + NEN 1073:2018 heeft en of deze kennis op de juiste wijze wordt toegepast bij het uitwerken of maken van hydraulische berekeningen en ontwerptekeningen.