1.1.1 Overwegingen en uitgangspunten

Erkende sprinklerinstallatiebedrijven dienen te beschikken over een of meer tekenaars die in het bezit zijn van een diploma van de opleiding Aankomend Sprinklertechnicus.

De vooropleiding van dergelijke functionarissen zal overwegend bestaan uit HTS-Werktuigbouwkunde of een lagere opleiding. MBO werk en denkniveau is dan minimaal gewenst.

De taak van de Aankomend Sprinklertechnicus zal in hoofdzaak bestaan uit het op tekening brengen van sprinklerinstallaties of delen daarvan, op aanwijzing en onder toezicht van een Sprinklertechnicus.
De Aankomend Sprinklertechnicus zal in staat moeten zijn zelfstandig sprinklerleidingnetten te ontwerpen voor de ‘standaard’ sprinklerinstallaties. Onder ‘standaard’ sprinklerinstallaties worden in dit verband verstaan: droge (normaal met lucht gevulde) of natte (normaal met water gevulde) sprinklerinstallaties die uitsluitend gesloten sprinklers onder daken en vloer- en of plafonds omvatten en waarvan de dimensionering van de leidingnetten plaatsvindt op basis van de in de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 opgenomen tabellen voor sprinklerleidingen en verdeelleidingen en op basis van eenvoudige hydraulische berekeningen voor de (hoofd)verdeelleidingen.

Dit houdt in dat de Aankomend Sprinklertechnicus niet in staat behoeft te zijn zelfstandig ontwerpen te maken van watertoevoeren, tussensprinklers in opslagstellingen, gecommandeerde (pré-action) systemen, delugesystemen (installaties met open sprinklers) of andere van de standaard installatie afwijkende systemen. De ontwerpen van dergelijke systemen worden gemaakt door de Sprinklertechnicus. Wel is het noodzakelijk om aanvullend op de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 kennis te nemen van wat brand is. Deze opleiding van VdS heeft daarom enkele hoofdstukken die het begrip brand, brandverschijnselen etc. uitgebreid behandelen. Dit draagt bij aan het goed begrijpen van de werking van een sprinklerinstallatie.

De Aankomend Sprinklertechnicus moet daarom, om zijn taak goed te kunnen vervullen, beschikken over:

 • Het begrip brand
 • Diverse blusstoffen
 • Voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 (voor zover van toepassing op zijn werk)
 • Gevarenklasse sprinklerinstallatie
 • Een goed inzicht hebben in de werking van de sprinklerinstallatie
 • Vaardigheid hebben in het uitvoeren van eenvoudige hydraulische berekeningen
 • Certificeringregelingen
 • Sprinkler en gelijkwaardigheid
 • Een goed inzicht hebben in de elementen die voor een goed onderhoud en een goede bediening (door de eigenaar/gebruiker) van de sprinklerinstallatie van belang zijn

1.1.2 Leerplan

 1. De student zal in eerste instantie worden duidelijk gemaakt wat een standaard sprinklerinstallatie is en uit welke hoofdonderdelen zo’n installatie bestaat.
 2. Aan de hand van ervaringscijfers van branden in gesprinklerde gebouwen zal de cursist duidelijk worden gemaakt wat van een sprinklerinstallatie mag worden verwacht en waarom voorschriften voor die installaties belangrijk zijn (in het kader van dat verwachtingspatroon). Met de cursist worden alle bepalingen van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 doorgenomen, waarbij met name de bepalingen die direct van invloed zijn voor de Aankomend Sprinklertechnicus extra aandacht krijgen. De cursist krijgt, daar waar nodig of nuttig is, een toelichting op de desbetreffende bepaling uit de voorschriften.
 3. De student zal aan de hand van praktijkvoorbeelden worden getoond hoe een sprinklerinstallatie zich bij een brand gedraagt.
 4. De student wordt de eerste beginselen van de stromingsleer bijgebracht, waarbij de nadruk ligt op de turbulente stroming van water, zoals die in sprinklerinstallaties optreedt. De cursist moet daardoor in staat worden gesteld eenvoudige hydraulische berekeningen (het uitrekenen van drukverliezen, rekening houdend met statische hoogteverschillen) uit te voeren.
 5. De student zal aan de hand van een voorbeeldontwerp worden duidelijk gemaakt welke aspecten bij het onderwerp van een standaard installatie van belang zijn en op welke gronden de ontwerpkeuze dient te worden gemaakt. Door het uitwerken van opgaven zal de cursist worden getraind in het zelfstandig uitwerken van een dergelijk ontwerp.