De volgende eindtermen zijn opgesteld door CertoPlan:

Na het behalen van het diploma Aankomend Sprinklertechnicus, zal de kandidaat in staat zijn om onder toezicht en eindverantwoordelijkheid van een Sprinklertechnicus, met behulp van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 ontwerptekeningen voor standaard sprinklerinstallaties te vervaardigen.

Onder standaard sprinklerinstallaties worden in dit verband verstaan: droge en natte sprinklerinstallaties die uitsluitend gesloten sprinklers omvatten en waarvan de dimensionering van de leidingnetten plaatsvind op basis van de in NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 opgenomen tabellen voor sprinklerleidingen en verdeelleidingen en op basis van eenvoudige hydraulische berekeningen voor (hoofd)verdeelleidingen.

Het examen is erop gericht te toetsen of de kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om bovengenoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daartoe zal worden getoetst of de kandidaat beschikt over:

  • voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018;
  • een goed inzicht in de werking van een standaard sprinklerinstallatie;
  • vaardigheden in het uitvoeren van eenvoudige hydraulische berekeningen;
  • een goed inzicht in de elementen die voor een goed onderhoud en een goede bediening van de sprinklerinstallatie van belang zijn.