Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is o.a. verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsontwikkeling van regelingen inzake sprinklerinstallaties.
Het CCV is tevens verantwoordelijk voor het beheer en kwaliteitsontwikkeling van de inspectie- en certificatieschema’s. Zo houdt het CCV er toezicht op, dat dit wordt niveau bereikt en in stand wordt gehouden. Daarom stelt het CCV onder meer eisen aan het opleidingsniveau van medewerkers van sprinklerinstallatiebedrijven en inspectie-instellingen. Er worden op dit moment alleen opleidingseisen gesteld voor de functies Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus.
Een Sprinklertechnicus heeft tenminste een MBO werk- en denkniveau. Een Sprinklertechnicus is in staat om zelfstandig sprinklerinstallaties te ontwerpen voor elke type sprinklerinstallatie. Iedere Sprinklertechnicus moet zijn specifieke kennis en aanleg van sprinklerinstallaties, volgens de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 aan kunnen tonen aan de hand van het diploma Sprinklertechnicus.
De cursus Sprinklertechnicus voorziet in de opleidingseisen van CertoPlan/CIBV en beogen de volgende doelen te bereiken.

Cursus: Sprinklertechnicus

Doel: Kennis van en inzicht verkrijgen en het op de juiste wijze toepassen van de voorschriften NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 bij het bepalen van de gevarenklasse en het ontwerpen van volledige sprinklerinstallaties.
Deze Syllabus bevat de les- en leerstof van de cursus Sprinklertechnicus. In deze cursus worden de beginselen van de sprinklertechniek behandeld.

Om dit doel te bereiken moet iedere cursist in het bezit zijn van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018. De cursist zal worden geleerd om deze voorschriften te kunnen hanteren alsmede om ze bij het uitwerken van een ontwerp toe te kunnen passen.
De centrale doelstelling van deze cursus valt uiteen in een aantal subdoelen. Deze zijn erop gericht dat de cursist na afloop van de cursus:

  1. Voldoende achtergrondinformatie heeft bij de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018
  2. Met de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 kan werken. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan het maken van volledige hydraulische berekeningen. Deze zijn nodig om leidingnetten te ontwerpen
  3. Een voldoende niveau aan parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 zal hebben
  4. Inzicht heeft in de samenstelling en de werking van een sprinklerinstallatie
  5. Een goed inzicht heeft in de elementen die voor een goed onderhoud en goede bediening (door de eigenaar/gebruiker) van de sprinklerinstallatie van belang zijn
  6. Een kennisniveau heeft dat voor de functie Sprinklertechnicus is vereist in het kader van de erkenningsregeling, die het CCV voor installerende bedrijven hanteert
  7. Het adviseren van klanten inzake alle aspecten van gevarenklassen en sprinklerbeveiligingen

Ondanks dat de cursist in het bezit is van het diploma Aankomend Sprinklertechnicus wordt het voorschrift nogmaals volledig doorlopen. Hierbij wordt niet alleen de kennis van het voorschrift opgefrist, maar wordt ook bij diverse hoofdstukken dieper ingegaan op de stof omdat de kennis van een Sprinklertechnicus voor bepaalde hoofdstukken meer diepgang vereist. Deze Syllabus bevat dus niet de tekst van de voorschriften. Het beschrijft wel achtergronden en uitwerkingen van voorschriften die voor een Sprinklertechnicus van belang zijn om tot een betrouwbare en bedrijfszekere sprinklerinstallatie te komen. Vervolgens worden de belangrijkste onderdelen van een standaardinstallatie toegelicht, zoals gevarenklassen, watervoorziening, sprinklers, leidingsystemen, afsluiters, elektrische voorzieningen etc.

De cursist moet ieder hoofdstuk van de Syllabus in samenhang met het voorschrift bestuderen. Online kan per hoofdstuk verdere toelichtingen van het betreffende hoofdstuk tot zich worden genomen. Daarna moet voor het betreffende hoofdstuk de online vragen worden beantwoord. Nadat er een voldoende score is behaald kan pas worden verder gegaan met het volgende hoofdstuk.

Een onafhankelijk examen toetst of de cursist voldoende parate kennis van de NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 heeft. Tevens wordt getoetst of deze kennis op de juiste wijze wordt toegepast bij het uitwerken of maken van hydraulische berekeningen en ontwerptekeningen.