VdS is een NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A geaccrediteerde onafhankelijke, onpartijdige  inspectie instelling met kennis van zaken, die het gehele inspectieproces kan uitvoeren om te komen tot een gecertificeerde brandbeveiliging. Het gehele inspectieproces bevat de volgende onderdelen:

  • Inspectie basisontwerp
  • Inspectie detailontwerp
  • Initiële inspectie (eindinspectie)
  • Vervolginspectie (periodieke inspectie)

De inspectie op uw brandbeveiligingsinstallatie vindt plaats als deze wordt geëist door overheid of verzekeraar. Uiteraard kan de inspectie ook op vrijwillige basis plaatsvinden om zekerheid te hebben over de kwaliteit van de installatie of om aan te tonen dat verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid wordt genomen.

Inspectie basisontwerp

Bij deze administratieve inspectie wordt vastgesteld of het basisontwerp (uitgangspuntendocument) voor het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de doelstellingen. Bij deze beoordeling wordt onder andere gecontroleerd of het basisontwerp volledig is, er geen tegenstellingen in staan, de doelstelling juist is beschreven, het brandbeveiligingssysteem het juiste niveau waarborgt en of de juiste normen en voorschriften zijn toegepast.

Indien wordt vastgesteld dat hetgeen in het basisontwerp is vastgelegd invulling geeft aan het doel, is er sprake van goedkeur. Bij afkeur zal het basisontwerp moeten worden aangepast en zal een nieuwe beoordeling moeten worden uitgevoerd.

Inspectie detailontwerp

Bij deze administratieve inspectie wordt vastgesteld of het detailontwerp (tekeningen, berekeningen, schema’s, etc.) van het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de doelstellingen.

Er wordt beoordeeld of deze gegevens tezamen uiteindelijk een brandbeveiligings-systeem realiseren dat zal voldoen aan de doelstelling. Indien wordt vastgesteld dat hetgeen in het detailontwerp is vastgelegd geen invulling geeft aan het doel, zal het basisontwerp (gedeeltelijk) moeten worden aangepast en zal een nieuwe beoordeling moeten worden uitgevoerd.

Initiële inspectie (eindinspectie)

Bij deze inspectie wordt vastgesteld of het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de doelstellingen. De inspectie bestaat uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen. De inspectie wordt gebaseerd op het beoordeelde basis- en detailontwerp. De bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport met een conclusie en een onderbouwing daarvan. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven.

Het is mogelijk dat er tijdens de initiële inspectie delen niet meer visueel zijn te inspecteren. Deze zaken dienen tijdens de installatie door middel van tusseninspecties te worden beoordeeld.

Vervolginspectie (periodieke inspectie)

Bij deze inspectie wordt vastgesteld of het brandbeveiligingssysteem tijdens het gebruik nog steeds voldoet aan de doelstellingen. Net als de initiële inspectie bestaat ook de vervolginspectie uit administratieve, visuele en functionele waarnemingen. De inspectie wordt gebaseerd op het beoordeelde basis- en detailontwerp, waarbij de nadruk ligt op het beheer en onderhoud van het systeem en het gebruik van het bouwwerk. De bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport met een conclusie en een onderbouwing daarvan. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven.